news visuel

Fillst du dech perséinlech op denger Gemeng valoriséiert?


Kuerz virum Summer huet d’Politik déi éischt konkret Conclusiounen aus dem Intérieur sénger aktueller Campagne „Mateneen fir eng mondern Gemeng“ gezunn.

De ganze Sekteur gesäit Handlungsbedarf a folgende Punkten:  

  • Qualifikatioun vum Gemengepersonal 
  • Mise en place vun engem CGPO communal (Centre de Gestion du Personnel et de l'Organisation du secteur communal)  

Als FGFC hu mir eng éischt konkret Positioun dozou ausgeschafft. Weider wëlle mir eis Memberen an dëse ganze Prozess matt abannen. 

Maach beim anonymen Sondage matt – mir zielen op deng Meenung!

Fillst du dech perséinlech op denger Gemeng valoriséiert ?

Chargement...