news lydie

Lydie Polfer


"Mir hunn d’Moyenen an den Terrain, trotzdem komme mer net schnell genuch weider...
... Plaz ass do, de Wëllen ass do, mee mat Momenter ass et fir geckeg ze ginn."

Dir kënnt méi heiriwwer am nächsten FGFC Mag liesen.