FGFC_vision_politique

FGFC Vision politique - Familljepolitik


 


D’FGFC setzt sech fir eng Familljepolitik an, déi et dem Personal erlabe soll, mat méi Flexibilitéit d’Aarbecht an d’Privatliewen ze combinéieren.

Heifir brauche mir ënner anerem eng kloer Reegel vum Temps de travail, a Kombinatioun mam Horaire mobil, dem CET an dem Télétravail.