Wéi geet et ? Soutien psy

Eng Delegatioun …
Wat ass dat eigentlech ?

Fir Dir nozelauschteren, Dech ze verstoen, dech z'informéieren an Dir ze hëllefen wann néideg, all dëst kann Deng Delegatioun fir Dech maachen.
Eng Delegatioun, dat si virun allem Fraen a Männer, déi forméiert sinn a sech engagéieren, fir Deng Aarbechtsbedingungen an Däi Wuelbefannen ze verbesseren.

D'FGFC engagéiert sech fir eng méi professionell Approche zu hiren Delegatiounen.

 

Index délégations

Entdeck all eis Delegatiounen

 

Sichs Du no enger Delegatioun oder engem Delegéierten?
Hei fënns Du, wéi s Du se einfach kontaktéiere kanns.

Gëff Delegéiert(en)

Wëlls Du Delegéiert(e) ginn?

 

Wëlls du eppes bäiléieren, forméiert ginn, Denge Kollegen hëllefen oder einfach nëtzlech sinn?
Gëff Delegéiert(en)

Formatiounen

D‘FGFC bitt spezifesch Formatioune fir hir Delegéiert un.

 

Sief et um psychologeschen, dem administrativen oder dem kommunikative Volet, all Delegéiert(e) gëtt professionell ausgebilt.